Prestatieafspraken 2022 ondertekend

Kaders & wetgeving
Sinds de invoering van de woningwet in 2015 worden ieder jaar prestatieafspraken gemaakt tussen gemeente, huurdersvereniging en corporatie. In de prestatieafspraken wordt opgenomen welke bijdrage iedere partij levert aan de woonvisie van de gemeente. Thema’s zijn onder andere de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, de huisvesting van specifieke doelgroepen of de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Eemsdelta

Na de gemeentelijke herindeling begin 2021 stelt de gemeente Eemsdelta een nieuwe woonvisie op. Op basis daarvan werken partijen in 2022 een meerjarig ambitiekader uit dat in de komende jaren als basis dient voor de prestatieafspraken. Voor 2022 zijn de prestatieafspraken van de heringedeelde gemeenten samengevoegd, waarmee de bestaande afspraken bekrachtigd worden.

Het Hogeland

In de gemeente Het Hogeland zijn in 2019 meerjarige prestatieafspraken gemaakt met een looptijd tot 2023. Ieder jaar worden in een addendum de speerpunten voor het komende jaar vastgelegd.