Herstart versterking Het Hogeland

bron: www.hethogeland.nl

Afspraken nakomen
De betrokken partijen starten in dit plan van aanpak met de opnames (voormalige inspectie) en (her-)beoordeling van de panden met het hoogste risicoprofiel. De eerste gesprekken met de bewoners van deze panden vinden al plaats. De opnames volgen zo spoedig mogelijk daarop en starten in het tweede kwartaal. Voor de opnames, beoordelingen en uitvoering gaat de lokale stuurgroep er vanuit dat de afspraken over benodigde capaciteit, geld en planningen worden nagekomen, zowel door lokale en regionale partijen als door de minister van EZK. 

Zichtbare kleinschalige projecten
De Hogelandse versterkingsaanpak kenmerkt zich door in straten en buurten op kleinschalige, voortvarende wijze aan de slag te gaan. Samen met inwoners en ondernemers werkt de lokale stuurgroep dit in een project uit. Met elkaar bekijken we hoe we de versterking van de panden willen oppakken, wat de inwoners daarin willen en hoe de corporaties dit willen combineren met hun eigen doelstellingen voor de strategische woningvoorraad. Door niet alleen te streven naar een veilig huis maar dit ook te koppelen aan wat er nodig is om met plezier in Het Hogeland te blijven wonen en te kunnen werken.

Zekerheid en perspectief
De lokale stuurgroep vindt continuïteit in de uitvoering belangrijk. Daarom start dit najaar de opname van panden met een licht verhoogd risicoprofiel. Voor de inwoners is dat van groot belang, zij leven immers al lange tijd in onzekerheid over hun toekomst. De stuurgroep wil zo snel mogelijk zekerheid aan inwoners bieden, en ook weer perspectief op een toekomst in een veilige en leefbare omgeving.

> Plan van aanpak versterking Het Hogeland (PDF)