Visitatie is een verantwoordingsinstrument waarin het maatschappelijk presteren van woningcorporaties wordt gemeten. Sinds 1 januari 2007 is iedere corporatie volgens de Aedes Code verplicht om 1 keer per 4 jaar een visitatie uit te laten voeren. Bij een visitatie wordt door een externe commissie met deskundigen de te visiteren organisatie een spiegel voorgehouden over het functioneren en presteren van de organisatie.  Woongroep Marenland heeft in juni  2015 de tweede visitatie laten uitvoeren door Procorp te Zeist. In 2019 heeft Woongroep Marenland het onafhankelijke bureau Cognitum gevraagd de derde visitatie uit te voeren. In augustus 2019 is het visitatierapport gepubliceerd.

 DE FOCUS OP EEN VIERTAL AANDACHTSVELDEN:

  • Presteren naar opgaven en ambities
  • Presteren volgens belanghouders
  • Presteren naar vermogen
  • Governance

De bevindingen van de commissie zijn verwerkt in een visitatierapport. Dit rapport kunt u hier lezen. 

Meer informatie over de inhoud en het doel van visitaties is te lezen op de website van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.