Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de manier waarop Woongroep Marenland wordt bestuurd.

De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden.

De heer M.G. Poorthuis, voorzitter
Mevrouw I. Noordhoff, vicevoorzitter
Mevrouw G.W. Postma
De heer B. Plandsoen
De heer H.A. Weitenberg

Commissarissen van Woongroep Marenland passen in het algemene profielschets zoals dat in 2021 opnieuw is vastgesteld. Individuele commissarissen beschikken daarnaast over kennis en ervaring op het gebied van verschillende thema’s zoals governance, financiën, volkshuisvesting, maatschappelijke vraagstukken en/of juridische zaken.

De profielschets raad van commissarissen beschrijft de rollen en taken alsmede de daarmee benodigde deskundigheden van de raad van commissarissen.

De audit- en remuneratiecommissie bestaat uit twee commissarissen. De auditcommissie brengt o.a. advies uit aan de raad van commissarissen over de begroting en de jaarrekening. De remuneratiecommissie maakt het remuneratieverslag.