De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de manier waarop Woongroep Marenland wordt bestuurd.

De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden.

De heer J.B. Rijpkema, voorzitter
Benoemd per 1 mei 2014, aftredend per 1 mei 2022
Beroep: Juridisch adviseur
Nevenfunctie: Vicevoorzitter raad van commissarissen woningcorporatie De Huismeesters Groningen, Voorzitter raad van commissarissen SKSG kinderopvang Groningen, Secretaris bestuurscommissie Winkler Prins Veendam, Lid raad van toezicht stichting Talent, gemeente Westerveld

De heer J. van der Meer, vicevoorzitter
Benoemd per 1 maart 2013, aftredend per 1 maart 2021
Beroep: Adviseur vastgoedmanagement, Teamleider Financiën en control Veiligheidsregio Groningen
Nevenfunctie: Lid raad van commissarissen bij Laemer Wonen Lemmer, Lid van gezamenlijke geschillencommissie woningcorporaties Midden-Groningen

Mevrouw I. Noordhoff
Benoemd per 1 januari 2017, aftredend per 1 januari 2025
Beroep: Journalist, hoofdredacteur van het tijdschrift Noorderbreedte
Nevenfunctie: Lid raad van commissarissen Waterbedrijf Groningen

Mevrouw G.W. Postma
Benoemd per 1 oktober 2018, aftredend per 1 oktober 2026
Beroep: Eigenaar/ondernemer Postma Vastgoed Consultancy, beëdigd en register makelaar Wonen, beëdigd en register makelaar Bedrijfsonroerend goed, vastgoedmediator, consultant in gebiedsontwikkeling c.q. vastgoed
Nevenfunctie: Landelijk Zittingslid Huurcommissie, lid klankbordgroep voor de ontwikkeling van vastgoedconcepten, bestuurslid Vereniging Vastgoedbelang afd. Noord, lid landelijke ledenraad Vereniging Vastgoedbelang

De heer B. Plandsoen
Benoemd per 15 september 2019, aftredend per 15 september 2027

Beroep: Eigenaar/ondernemer PlanB: vertalen ‐ verbinden ‐ verdiepen

Nevenfunctie: lid Kwaliteitscommissie Vereniging Toezichthouders OnderwijsInstellingen en Kinderopvang (VTOI‐NVTK)

 

Commissarissen van Woongroep Marenland passen in het algemene profielschets zoals dat in 2016 opnieuw is vastgesteld. Individuele commissarissen beschikken daarnaast over kennis en ervaring op het gebied van verschillende thema’s zoals governance, financiën, volkshuisvesting, maatschappelijke vraagstukken en/of juridische zaken.

De profielschets raad van commissarissen beschrijft de rollen en taken alsmede de daarmee benodigde deskundigheden van de raad van commissarissen.

De audit- en remuneratiecommissie bestaat uit twee commissarissen. De auditcommissie brengt o.a. advies uit aan de raad van commissarissen over de begroting en de jaarrekening. De remuneratiecommissie maakt het remuneratieverslag.