Prestatieafspraken

Begin december 2022 ondertekende Woongroep Marenland de prestatieafspraken voor 2023 in de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland. De prestatieafspraken kwamen tot stand met medewerking van huurdersvereniging De Maren.

Kaders & wetgeving
Sinds de invoering van de woningwet in 2015 worden ieder jaar prestatieafspraken gemaakt tussen gemeente, huurdersvereniging en corporatie. In de prestatieafspraken wordt opgenomen welke bijdrage iedere partij levert aan de woonvisie van de gemeente. Thema’s zijn onder andere de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, de huisvesting van specifieke doelgroepen of de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Eemsdelta
Na de vaststelling van de nieuwe woonvisie in maart 2022 is in deze gemeente een meerjarig ambitiekader uitgewerkt, waarin de doelen voor de sociale huurvoorraad voor de komende jaren beschreven worden. In lijn met dit ambitiekader hebben gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties ook concrete afspraken gemaakt voor het komende jaar, die samengevat zijn in de prestatieafspraken 2023.

Het Hogeland
In de gemeente Het Hogeland zijn in 2019 meerjarige prestatieafspraken gemaakt met een looptijd tot 2023. Ieder jaar worden in een addendum de speerpunten voor het komende jaar vastgelegd.