Jaarverslag

In het kader van de verantwoording moet Woongroep Marenland jaarlijks een jaarverslag opstellen. In dit jaarverslag geven wij de missie, visie en het beleid van onze corporatie weer. We besteden ook aandacht aan de externe en interne ontwikkelingen in onze sector. Het directieverslag en het verslag van de Raad van Commissarissen maken ook deel uit van het jaarverslag. Uiteraard wordt ook ingegaan op de financiële positie van onze corporatie.