Bestuur en toezicht

Het bestuur en de raad van commissarissen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed bestuur van Woongroep Marenland. Woongroep Marenland  hecht veel waarde aan een goed ondernemingsbestuur. Daarom onderschrijven wij de Aedescode en de Corporate Governance Code voor woningcorporaties.

Deze codes bevatten normen voor:

  • goed bestuur en toezicht
  • transparantie
  • de manier waarop we verantwoording afleggen aan de samenleving
  • de manier waarop we met ons geld omgaan

Woongroep Marenland wil het bestuur en toezicht op een professionele manier invullen. Hoe we dat doen hebben we vastgelegd in een reglement Raad van Commissarissen, een reglement directeur-bestuurder, een reglement auditcommissie en het reglement financieel beleid en beheer.

Bestuur

Woongroep Marenland is een stichting met aan de top één directeur-bestuurder. Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering zijn in drie afdelingen ondergebracht  De directeur-bestuurder vormt samen met de drie afdelingsmanagers het managementteam. Per 15 juli 2022 heeft de Raad Van Commissarissen mevrouw Margriet Drijver benoemd als directeur-bestuurder van Woongroep Marenland.